Rezervace

Format: 14/02/2018
Format: 14/02/2018

Zámecký park

http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/fs8b3310m_0.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/20150602_105042.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/dsc_1239_0.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/20150420_141853_0.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/dsc_1254_0.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/fs8b4595m.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/21_strom_se_stdicky.jpg
http://www.chateauheralec.com/sites/default/files/images/20150412_132916_1.jpg

Zámecký hotel obklopuje anglický park, v němž stojí barokní socha sv. Agasia z první poloviny 18. století a Boží muka ze 17. století. Součástí rozsáhlé památkové a stavební obnovy zámku v Herálci byla i revitalizace zámeckého parku, během které došlo k obnovení historické kompozice a druhové skladby rostlin. Dle dochovaných historických materiálů  byl obnoven kruhový parter a ve zjednodušené podobě i okružní historická cesta. 

Hned u hlavního vstupu do zámeckého parku míjíme krásnou dominantu - buk lesní. Procházíme-li dále do parku, ocitáme se v lesoparkové úpravě s travnatým povrchem a s rozložitými korunami stromů nad hlavou. Za zámkem nacházíme otevřený prostor, kde dominují staré lípy a centrální travnatá plocha je vymezena skupinami listnatých i jehličnatých stromů. Nepůsobí uzavřeně, naopak opticky prostor zvětšuje a přirozeně propojuje s ostatními stinnými částmi parku. V parku je k vidění několik druhově zajímavých solitérů, například: střihanolistý jírovec, kaštanovník jedlý, střihanolisté buky, duby, liliovník tulipánokvětý...

Orientačním průzkumem v srpnu až říjnu roku 2009  byly v parku zjištěny více než čtyři desítky druhů ptáků, z nichž většina pravděpodobně na území parku i hnízdí. Průzkum prováděný v pozdně letním a podzimním období  zcela jistě nepodchytil všechny hnízdící druhy a lze tedy předpokládat, že jejich počet bude ještě vyšší. Z ornitologického hlediska se jako nejvýznamnější jeví množství ptáků vázaných na stromové dutiny (brhlík lesní, šplhavci, sýkory, puštík obecný a pod.). K nejdůležitějším funkcím parku patří jeho ekologicko-stabilizační funkce a to, že svým druhovým složením přispívá ke zvýšení rozmanitosti prostředí. Jedná se o významný biotop pro živočichy existenčně vázané na ekosystémy s přítomností věkovitých dřevin - nejen ptáky, ale i drobné savce, netopýry, veverky a v neposlední řadě i hmyz. Obnovení zámeckého parku tohoto nádherného romantického hotelu je navrženo tak, aby nedošlo k narušení těchto biotopů, a tak i ošetření stromů bylo provedeno přírodně šetrným způsobem.  

Revitalizace zámeckého parku se realizovala s podporou prostředků Evropské unie/Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.